Tinc dret a la bonificació del 15% en la taxa de la grua?

  • Si està obligat al pagament de les taxes de servei de grua té dret a una bonificació del 15% si compleix els següents dos requisits:
    • Ser resident empadronat a la ciutat de Barcelona
    • Durant l’any anterior no haver estat sancionat per cap de les infraccions establertes a l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i al Reglament general de circulació. El mes d’octubre de cada any, es comprovarà que en els 12 mesos anteriors, no existeixen sancions fermes per les infraccions esmentades respecte els vehicles subjectes al pagament de la taxa.