Recuperar el vehicle

Si el vostre vehicle ha estat retirat de la via pública, la Grua Municipal deixa un adhesiu al terra (triangle), indicant a quin dipòsit municipal ha estat traslladat i quina documentació cal portar per recuperar-lo.

També pot localitzar el seu vehicle

A través de la Cerca de vehicles introduint la matrícula.

Trucant al telèfon 937065250**.
** Cost segons l’operador de telefonia.

L’import de la multa podrà ser abonat en el moment de la retirada del vehicle, amb el descompte corresponent.

Consulti les tarifes de retirada del vehicle.

Tramitació

Documentació per recuperar un vehicle ingressat per infracció d’estacionament

Per a recuperar un vehicle retirat per infracció cal adreçar-se al dipòsit municipal indicat, aportant la següent documentació, en funció de la seva situació:

Titular del vehicle

/

Particular / Conductor habitual en l’assegurança del vehicle
 • DNI o equivalent
 • Permís de conduir
Empresa
 • Escriptura on consti com apoderat
 • DNI o equivalent
 • Permís de conduir
Leasing, rènting o lloguer
 • Original o còpia compulsada del contracte de lloguer
 • DNI o equivalent
 • Permís de conduir
Bicicletes
 • DNI del propietari
 • Factura de compra o document que n’acrediti la propietat

No titular del vehicle

/

Particular
 • Autorització signada pel titular
 • Fotocòpia del DNI o del permís de conduir del titular
 • DNI de la persona autoritzada
 • Permís de conduir de la persona autoritzada
Empresa
 • Autorització signada per l’apoderat
 • Segell de l’empresa
 • Fotocòpia del DNI de la persona que n’autoritza l’ús
 • DNI de la persona autoritzada
 • Permís de conduir de la persona autoritzada
Leasing, rènting o lloguer
 • Autorització signada pel titular de l'empresa
 • Segell de l’empresa
 • Fotocòpia del DNI de la persona que n’autoritza l’ús
 • DNI de la persona autoritzada
 • Permís de conduir de la persona autoritzada

Documentació per recuperar un vehicle ingressat per altres infraccions

Per a recuperar un vehicle retirat per altra tipus d’infracció, diferent a la d’estacionament, cal adreçar-se al dipòsit municipal indicat, aportant la documentació descrita en l’apartat anterior “Documentació per recuperar un vehicle ingressat per infracció d’estacionament”, dependent de cada situació, sent obligatori presentar la documentació addicional que es relaciona a continuació:

     • Permís de circulació del vehicle
     • Fitxa tècnica del vehicle
     • Rebut de l’assegurança
     • Permís de conduir del tipus de vehicle que es vingui a recollir

És absolutament imprescindible que la documentació esmentada sigui l’original i que estigui vigent en el moment de la retirada del vehicle.

En el cas de retirada d’un vehicle ingressat per altres infraccions diferents a la d’estacionament, no serà possible fer el pagament online.